Luis Espindola Jazz Band, Troy Roberts Tenor Sax Solo & Tutti

External link:
http://youtu.be/Z_0x3Zp3mlU

Luis Espindola Jazz Band, Troy Roberts Tenor Sax Solo & Tutti. Jazz Accordion master & Arranger, Luis Esíndola